Ga naar de inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN ‘Ameezing Events’

KvK nr. 89905342
Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Ameezing Events,
alsook op alle overeenkomsten van opdracht die Ameezing Events aangaat met de huurder ter zake
van de verhuur van goederen. De huurder bestaat uit een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Voor zover de huurder als natuurlijk persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, geldt dat
voor het aangaan van een overeenkomst met Ameezing Events de toestemming van de ouder(s) of
voogd vereist is.

1.2.
De toepasselijkheid van andere voorwaarden en condities wordt nadrukkelijk van de hand
gewezen.
Een verwijzing door de huurder naar de toepasselijkheid van haar eigen voorwaarden wordt
door Ameezing Events dan ook niet aanvaard, tenzij Ameezing Events uitdrukkelijk schriftelijk heeft
aangegeven dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zijn. De toepasselijkheid van zodanige
andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die desbetreffende overeenkomst.

1.3.
Heeft de huurder eenmaal gecontracteerd met Ameezing Events en is hierbij verwezen naar de
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, dan geldt dit als (stilzwijgende) instemming van de
huurder met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ten aanzien van eventuele
vervolgopdrachten.

1.4.
Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling uit deze algemene voorwaarden zijn slechts
van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Alsdan hebben
deze uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.

1.5.
Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige
bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing. In dat geval zullen Ameezing Events
en de huurder met elkaar in overleg treden teneinde in redelijkheid een nieuwe bepaling overeen te
komen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de inhoud en
strekking van deze bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2. Overeenkomst
2.1. Indien Ameezing Events aan de huurder een optie verstrekt, dan zal deze optie geldend zijn tot
uiterlijk 7 dagen na het moment van verstrekking, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2.
Alle aanbiedingen, opties en offertes van Ameezing Events,
met alle daarin begrepen
bijzonderheden en prijsopgaven, zijn te allen tijde geheel vrijblijvend en binden Ameezing Events op
geen enkele wijze, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders door Ameezing Events is aangegeven.
De
aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de huurder aan Ameezing Events
verstrekte gegevens en op de verhuur van de goederen onder normale omstandigheden. Indien een
aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat dat door de huurder wordt aanvaard, heeft
Ameezing Events het recht om de uitgebrachte aanbieding c.q. offerte binnen drie werkdagen na de
ontvangst van de aanvaarding ervan te herroepen.
2.3. De opdrachtbevestiging van Ameezing Events wordt geacht de overeenkomst juist en volledig
weer te geven, tenzij door de huurder binnen twee dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging
aan Ameezing Events uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bericht.

2.4.
Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Ameezing Events een aan haar
verstrekte opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel door een begin van feitelijke uitvoering door
Ameezing Events.
2.5. Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk zijn
overeengekomen of schriftelijk door Ameezing Events zijn bevestigd. Wijzigingen door toedoen van de
huurder kan leiden tot wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen condities.

Artikel 3. Duur van de overeenkomst.
Alle door Ameezing Events aangegane overeenkomsten gelden voor de duur zoals vermeld in de
betreffende overeenkomst. In zodanig geval geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 4. Levering en terugbezorging.
4.1. Alle door Ameezing Events aan de huurder verhuurde goederen worden door Ameezing Events
tot aan en vanaf de door de huurder opgegeven locatie getransporteerd, tenzij nadrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen. Voor het transport berekent Ameezing Events aan de huurder een
vergoeding.

4.2.
Het transport van de in het vorig lid bedoelde goederen vindt in overleg tussen Ameezing Events
en de huurder plaats. Hoewel Ameezing Events zich tot het uiterste zal inspannen om de
andere wijze het eigendomsrecht van Ameezing Events ten aanzien van de gehuurde goederen dreigt
te worden geschonden. De huurder zal alsdan alles in het werk stellen om het eigendomsrecht van
Ameezing Events veilig te stellen en zal waar nodig derden, waaronder de curator, wijzen op het
bestaan van de met Ameezing Events gesloten overeenkomst.

4.3.
Vanwege de aard en omvang van de door Ameezing Events verhuurde goederen, met name geldt
dit voor de springkussens, dient de huurder te allen tijde zelf minimaal één persoon op de locatie ter
beschikking te stellen om Ameezing Events te ondersteunen bij het opbouwen en afbreken van de
geleverde goederen. Hiernaast draagt de huurder zorg ervoor dat de locatie te allen tijde voor zowel
de werknemers als de transportmiddelen van Ameezing Events goed toegankelijk
is, opdat de op- en afbouw van de geleverde goederen onbelemmerd kan plaatsvinden. De levering
van verhuurde goederen vindt uitsluitend op de begane grond plaats en dit op de hiervoor
aangewezen plek, vanaf welke plek Ameezing Events de goederen ook weer zal ophalen. Voor zover
de huurder verwacht niet in staat te zullen zijn om aan het bepaalde in dit artikellid te voldoen, zal zij
dit tijdig en uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de levering van de goederen ter kennis brengen van
Ameezing Events. Voor zover Ameezing Events kosten dient te maken voor de inhuur van extra
personeel of middelen als gevolg hiervan, is Ameezing Events gerechtigd om deze kosten aan de
huurder door te berekenen. Ingeval van personeelskosten geldt een (minimaal) uurtarief van € 35,- te
vermeerderen met btw.


Artikel 5. Controle van de goederen.

5.1. De huurder is verplicht terstond na de levering van de gehuurde goederen, deze grondig te
inspecteren op eventuele zichtbare gebreken. Bij de vaststelling van zodanige gebreken dient de
huurder Ameezing Events terstond doch uiterlijk binnen twee uur na opbouw van de geleverde
goederen schriftelijk hiervan op de hoogte te brengen. Bij gebreke hiervan wordt de huurder geacht de
gehuurde goederen in goede staat te hebben ontvangen, waarbij het recht op reclame komt te
vervallen.

5.2.
Ingeval de verhuurder Ameezing Events in kennis stelt van een gebrek zoals bedoeld in het vorig
lid, dient zij Ameezing Events in staat te stellen de betreffende klacht te onderzoeken en deze naar
eigen goeddunken te verhelpen. Ingeval Ameezing Events de klacht gegrond acht, zal zij met de
huurder schriftelijk overeenkomen op welke wijze de klacht wordt verholpen. Afhankelijk van de aard
van de klacht, staat het Ameezing Events alsdan vrij om hetzij de geleverde goederen waarop de
klacht ziet naar eigen goeddunken (zo mogelijk) kosteloos te doen vervangen, hetzij het door de
verhuurder aan haar betaalde bedrag – zonder rente- of andere vergoeding – terug te storten. In het
laatste geval kan Ameezing Events niet meer worden gedwongen tot nakoming van de overeenkomst.
Tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld aan haar zijde, is Ameezing Events in zodanig
geval jegens de huurder nimmer schadeplichtig in welke vorm dan ook.
Artikel 6. Verplichtingen huurder.
De huurder is verplicht en het is de verhuurder slechts toegestaan om de door haar gehuurde
goederen te gebruiken op de wijze waarvoor deze bedoeld zijn en zulks overeenkomstig het bepaalde
in de met Ameezing Events gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden. In het bijzonder
is de huurder ertoe gehouden om;
a. de gehuurde goederen te gebruiken overeenkomstig de door Ameezing Events meegeleverde
bedienings- en overige voorschriften;
b. geen veranderingen in welke vorm dan ook aan de gehuurde goederen aan te brengen, hieronder
mede doch niet uitsluitend begrepen het verplaatsen van de goederen naar een andere locatie dan
deze waar de goederen zijn opgezet;
c. Ameezing Events te allen tijde toegang tot de locatie en de gehuurde goederen te verschaffen;
d. ervoor zorg te dragen dat bij gebruik van de gehuurde goederen te allen tijde voldoende toezicht
door minimaal een volwassene plaatsvindt;
e. aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en deze nimmer in de vorm van
zekerheidsstelling dan wel anderszins aan derden ter beschikking te stellen;
f. bij retournering de gehuurde goederen geheel schoon en vrij van schade aan Ameezing Events ter
beschikking te stellen, overeenkomstig de staat waarin zij deze heeft ontvangen. Bij gebreke hiervan
is Ameezing Events gerechtigd is om de door haar gemaakte reinigings- en herstelkosten aan de
huurder te berekenen;
g. te beschikken over alle eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen
h. te voorzien in een voldoende toegankelijk en ruim terrein voor de plaatsing van de gehuurde
goederen, hieronder begrepen de op- en afbouw alsook (indien nodig) de opslag van de goederen,
met hierin de voorziening van voldoende elektrische aansluitmogelijkheden ten behoeve van de
gehuurde goederen en alle op- en afbouwmaterialen van Ameezing Events.
i. Ameezing Events per direct in te lichten ingeval door een derde (conservatoir) beslag wordt gelegd
op de verhuurde goederen, de verhuurder in staat van faillissement komt te verkeren of op enigerlei


Artikel 7. Betaling.

7.1. Alle door Ameezing Events in aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten vermelde prijzen zijn
uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting.
7.2. De omzetbelasting en in het algemeen alle heffingen door de overheid opgelegd of toegestaan ter
zake van het sluiten van de overeenkomst, de uitvoering en de financiële afwikkeling daarvan, komen
voor rekening van de huurder.
7.3. Indien Ameezing Events een factuur aan de huurder toezendt dient de betaling hiervan binnen 14
dagen na factuurdatum en in ieder geval minimaal een maand voor het plaatsvinden van het
evenement waarop de opdracht ziet op de bankrekening van Ameezing Events te hebben
plaatsgevonden. De door Ameezing Events reeds van de huurder ontvangen waarborgsom zoals
bedoeld in artikel 8 zal alsdan met het factuurbedrag worden verrekend. De aan de door de huurder te
verrichten betaling verbonden kosten van betalingsverkeer komen volledig voor rekening van de
huurder. Het voorgaande geldt ten zij in de overeenkomst van opdracht anders is bepaald.

7.4.
Betaling door de huurder geschiedt zonder enige korting of verrekening, hoe ook genaamd, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De huurder is nimmer gerechtigd een beroep te
doen op een opschortingsrecht dan wel verrekeningsrecht van betalingsverplichtingen jegens
Ameezing Events.

7.5.
Ingeval de huurder in gebreke blijft binnen de vastgestelde termijn te voldoen hetgeen zij aan
Ameezing Events verschuldigd is, is de huurder van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een
mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde van Ameezing Events is vereist. In
dat geval is de huurder aan Ameezing Events de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

7.6.
Door de huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open
staan, zelfs al vermeldt de huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.7.
Ameezing Events is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan incassering van
haar vordering(en) op de huurder. Ameezing Events is gerechtigd haar vordering ter zake van een
onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incassering uit handen te geven. Alle
(buiten)gerechtelijke kosten om te komen tot incassering van de vordering komen nadrukkelijk
integraal voor rekening van de huurder, welke buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal
15% van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de vertragingsrente en vermeerderd met de
omzetbelasting, zulks met een minimum van € 250,- vermeerderd met de omzetbelasting. Ingeval de
huurder een consument betreft, geldt ter zake het bepaalde in de Wet Buitengerechtelijke
Incassokosten en het Bijbehorend besluit.

Artikel 8. Waarborgsom.
Op het moment waarop de huurder akkoord gaat met de offerte c.q. opdrachtbevestiging van
Ameezing Events voldoet zij per direct aan Ameezing Events een waarborgsom van (minimaal)
€ 250,-. Voormelde waarborgsom geldt ter dekking van eventuele schade aan de gehuurde goederen
en geldt hiernaast ter zekerheid van betaling van al hetgeen de huurder aan Ameezing Events
verschuldigd is. Tevens reserveert de huurder met voldoening van de waarborgsom het
overeengekomen tijdstip in de agenda van Ameezing Events. Voor zover nodig, is Ameezing Events
gerechtigd om ter zake verrekening toe te passen. De waarborgsom wordt aan de huurder
teruggestort op en vanaf het moment waarop Ameezing Events de verhuurde goederen in goede staat
retour in ontvangst heeft genomen en de huurder aan al haar betalingsverplichtingen jegens
Ameezing Events heeft voldaan.

Artikel 9. (Intellectuele) eigendom.
9.1. De eigendom ten aanzien van de gehuurde goederen berust te allen tijde uitsluitend bij Ameezing
Events. Niets in het kader van de tussen Ameezing Events en de huurder gesloten overeenkomst zal
ertoe leiden dat het eigendom van de goederen overgaat op de huurder. Op eerste verzoek zal de
huurder de goederen onverkort en zonder enig voorbehoud aan Ameezing Events ter beschikking
stellen. Ingeval van onrechtmatige toe-eigening van de goederen door de huurder zal Ameezing
Events hiervan aangifte doen en voorts zal zij alsdan alle nodige rechtsmaatregelen jegens de huurder
treffen. Eventuele schade die als gevolg hiervan aan de zijde van Ameezing Events optreedt zal de
huurder aan Ameezing Events vergoeden.

9.2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de van Ameezing Events afkomstige
goederen of materialen worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Ameezing Events.
De uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en
uitsluitend aan Ameezing Events voorbehouden.

Artikel 10. Veiligheid.
10.1. De huurder maakt geheel voor eigen rekening en risico gebruik van de door haar gehuurde
goederen. Het voorgaande neemt evenwel niet weg dat Ameezing Events al het nodige in het werk zal
stellen om ervoor te zorgen dat de huurder op een veilige wijze van de verhuurde goederen kan
gebruik maken.

10.2.
Ingeval zich door toedoen van de huurder (onvoorziene) omstandigheden voordoen, waaronder
mede doch niet uitsluitend begrepen weersveranderingen en -invloeden, als gevolg waarvan
Ameezing Events niet langer kan instaan voor de veiligheid van de gehuurde goederen of van de
huurder, is Ameezing Events gerechtigd de overeenkomst te annuleren c.q. te beëindigen. Eventuele
hieraan verbonden (meer)kosten kan Ameezing Events alsdan aan de huurder berekenen. In zodanig
geval is Ameezing Events niet schadeplichtig jegens de verhuurder. Voor zover zij reeds gelden van
de huurder heeft ontvangen, zal zij deze gelden (zonder rente- of andere vergoeding) aan de huurder
restitueren.

Artikel 11. Verzekering.
11.1. Op en vanaf het moment dat Ameezing Events de verhuurde goederen op de locatie aan de
huurder ter beschikking heeft gesteld, komen deze goederen alsook het gebruik ervan voor rekening
en risico van de huurder. In zodanig geval vallen deze goederen niet meer onder de dekking van de
door Ameezing Events afgesloten verzekeringen.

11.2.
Voor zover nodig zal de huurder voor de periode waarin zij de beschikking heeft over de
gehuurde goederen deze afdoende verzekeren en verzekerd houden tegen opgetreden schade als
gevolg van verlies, diefstal of beschadiging in welke vorm dan ook.. Ingeval van diefstal of opzettelijke
beschadiging van een of meer van de gehuurde goederen door een derde is de huurder ertoe
gehouden om hiervan aangifte te doen bij de politie. Het opgemaakte politierapport dient huurder op
eerste verzoek aan Ameezing Events te overhandigen. Meer in het algemeen zal de huurder op
eerste verzoek Ameezing Events ondersteunen bij het treffen van (rechts)maatregelen jegens deze
derde.

Artikel 12. Schade en gebreken.
12.1. De huurder is verplicht elke vorm van diefstal, opgetreden schade of ontstaan gebrek aan de
gehuurde goederen per omgaand doch uiterlijk binnen een termijn van 12 uur bij Ameezing Events te
melden. Zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Ameezing Events mag de huurder ingeval
van opgetreden schade of een ontstaan gebrek niet zelf tot herstel overgaan. Opgetreden schades en
vastgestelde gebreken zullen te allen tijde uitsluitend door Ameezing Events worden hersteld
respectievelijk verholpen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Ameezing Events is
gerechtigd om alle hiermee gepaarde gaande (on)kosten en schades, waaronder mede doch niet
uitsluitend begrepen gederfde inkomsten, aan de huurder te berekenen. Ameezing Events is op geen
enkele wijze verplicht om beschadigde goederen terug te nemen.

12.2.
Indien herstel aan de gehuurde goederen dient plaats te vinden als gevolg van onvakkundig
gebruik of herstel ervan door de huurder of door derden, als gevolg van het gebruik van ongeschikte
schade toebrengende voorwerpen of als gevolg enige andere oorzaak die leidt tot schade die niet als
normale slijtage kan worden beschouwd, is Ameezing Events gerechtigd de door haar gemaakte
herstelkosten aan de huurder te berekenen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid.
13.1. Behoudens aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Ameezing Events of
degenen die door Ameezing Events zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor direct of
indirect geleden (letsel)schade ontstaan bij of door de uitvoering van de overeenkomst uitgesloten.
Hetzelfde geldt voor zover zodanige schade is ontstaan als gevolg van het gebruik van de gehuurde
goederen door de huurder.

13.2.
In geval van aansprakelijkheid aan de zijde van Ameezing Events komt voor vergoeding alleen
die schade in aanmerking, waartegen Ameezing Events is verzekerd.

13.3.
De vergoeding waartoe Ameezing Events uit hoofde van aansprakelijkheid is verplicht, bedraagt
maximaal een bedrag gelijk aan het met de huurder overeengekomen factuurbedrag minus de btw ter
zake van de door Ameezing Events verhuurde goederen die aan de aansprakelijkheid wettelijk en/of oorzakelijk ten grondslag liggen.

13.4
. Ameezing Events is niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade indien de huurder op
het moment waarop de gebeurtenis die tot de schade leidt zich voordoet in gebreke is met de
nakoming van enige verplichting jegens Ameezing Events.

13.5.
De huurder vrijwaart Ameezing Events tegen alle mogelijke aanspraken van derden tot
vergoeding van schade in welke zin dan ook, die verband houden met de uitvoering van de
overeenkomst of het gebruik van de gehuurde goederen.

13.6.
Ameezing Events is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of gebreken in
door haar verstrekte adviezen met betrekking tot het gebruik van de verhuurde goederen.

13.7.
De huurder kan geen rechten jegens Ameezing Events doen gelden en is hiernaast
aansprakelijk voor alle schade die aan de zijde van Ameezing Events optreedt ingeval de schade is
ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Ameezing Events strijdig gebruik en/of
ondeskundige bewaring (opslag) van de verhuurde goederen door de huurder. Hetzelfde geldt ingeval
deze schade is ontstaan door onjuistheden of gebreken in gegevens die door of namens de huurder
aan Ameezing Events met het oog op de uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt.

13.8.
De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van
enig geschil door de huurder ter zake van of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Ameezing
Events en de huurder vervalt na verloop van 6 maanden nadat de huurder op de hoogte was c.q. op
de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe, dan wel ingeval van een natuurlijk persoon die
niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf na verloop van 1 jaar nadat deze op de hoogte
was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe.
13.9. De huurder draagt zelf de verantwoordelijkheid voor alle lasten en voor de afdracht van alle
belastingen en zij is aansprakelijk voor alle boetes die voortvloeien uit het gebruik van de gehuurde
goederen. Ter zake zal de huurder Ameezing Events vrijwaren.

13.10.
Voor zover tijdens het gebruik van de gehuurde goederen enige schade in welke zin en van
welke aard dan ook aan deze goederen mocht ontstaan, is de huurder voor het optreden ervan
aansprakelijk, zulks ongeacht of deze schade door haar toedoen of buiten haar macht om is ontstaan.

Artikel 14. Annulering.
14.1. Het is de huurder toegestaan om de aan Ameezing Events verstrekte opdracht te annuleren,
mits annulering op schriftelijke wijze (per e-mail) uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van levering van de
gehuurde goederen plaatsvindt.

14.2.
Ingeval annulering door de huurder binnen 48 uur voor het tijdstip van levering van de gehuurde
goederen plaatsvindt, is de huurder de volledige overeengekomen huurprijs aan Ameezing Events
verschuldigd. Ingeval van vroegtijdige annulering (eerder dan 48 uur) is de huurder enkel de
vergoeding van door Ameezing Events gemaakte (on)kosten verschuldigd. Voor zover Ameezing
Events reeds de waarborgsom van de huurder heeft ontvangen, is Ameezing Events gerechtigd om al
hetgeen de huurder aan haar verschuldigd is met de waarborgsom te verrekenen. Het bepaalde in dit
artikel vindt geen toepassing ingeval de huurder in het kader van de annulering tijdig voorafgaand aan
de levering van de gehuurde goederen een derde aandraagt die als (nieuwe) huurder optreedt en
zodoende treedt in de rechten en plichten van de (oorspronkelijk) huurder.

Artikel 15. Opzegging/opschorting/ontbinding.
15.1. Indien de huurder met enige verplichting jegens Ameezing Events in gebreke blijft, is Ameezing
Events bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In zodanig geval is Ameezing Events gerechtigd om de door
haar geleden ontbindingsschade van de huurder te vorderen.

15.2.
Ameezing Events is te allen tijde bevoegd om haar verplichting tot verhuur en levering van de
gehuurde goederen op te schorten totdat de verhuurder volledig aan al haar verplichtingen uit hoofde
van enige met Ameezing Events gesloten overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 16. Overmacht.
16.1. Overmacht, hoe dan ook ontstaan, geeft Ameezing Events te harer keuze het recht ofwel de
leveringstermijn te overschrijden ofwel de met de huurder gesloten overeenkomst te annuleren c.q.
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij ter zake jegens de huurder tot enige
schadevergoeding verplicht zal zijn en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.

16.2.
Mocht de overmachtssituatie langer dan drie maanden aanhouden, dan zijn zowel Ameezing
Events als de huurder gerechtigd de overeenkomst door een aldus luidende verklaring te ontbinden, in
welk geval Ameezing Events geen schadevergoeding verschuldigd is.

16.3
. Indien een van de in dit artikel vermelde situaties zich voordoet terwijl de overeenkomst ten dele
is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden te voldoen aan haar verplichtingen jegens Ameezing Events
tot aan dat moment.
Artikel 17. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht.
Alle geschillen tussen Ameezing Events en de huurder zullen uitsluitend worden beslecht door de
Rechtbank in het Rechtsgebied waarin Ameezing Events is gevestigd. Op alle door Ameezing Events
te sluiten en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 18. Overige bepalingen
18.1. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze
algemene voorwaarden.
18.2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de
overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing. In dat geval zullen
Ameezing Events en de huurder met elkaar in overleg treden teneinde in redelijkheid een nieuwe
bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij zoveel
mogelijk de inhoud en strekking van deze bepaling in acht wordt genomen